دکتر وحید ذیجاه

درباره پزشک

تحصیلات:

سال درجه دانشگاه
دندان پزشک

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
 • شنبه 
 • یکشنبه 
 • دوشنبه 
 • سه شنبه 
 • چهارشنبه 
 • پنجشنبه 
 • جمعه 
 • 10:00 - 14:00 
 • 16:00 - 02:00 
 • 10:00 - 14:00 
 • 16:00 - 02:00 
 • 10:00 - 14:00 
 • 16:00 - 02:00 
 • 10:00 - 14:00 
 • 16:00 - 02:00 
 • 10:00 - 14:00 
 • 16:00 - 02:00 
 • 10:00 - 14:00 
 • 16:00 - 02:00 
 • 10:00 - 14:00 
 • 16:00 - 02:00 
 • تبریز بیمارستان بهبود 
 • تبریز بیمارستان بهبود 
 • تبریز بیمارستان بهبود 
 • تبریز بیمارستان بهبود 
 • تبریز بیمارستان بهبود 
 • تبریز بیمارستان بهبود 
 • تبریز بیمارستان بهبود 
 • تبریز بیمارستان بهبود 
 • تبریز بیمارستان بهبود 
 • تبریز بیمارستان بهبود 
 • تبریز بیمارستان بهبود 
 • تبریز بیمارستان بهبود 
 • تبریز بیمارستان بهبود 
 • تبریز بیمارستان بهبود 
X