دکتر نجفی هشترودی

درباره پزشک

تحصیلات:

سال درجه دانشگاه
دندان پزشک

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
 • یکشنبه 
 • سه شنبه 
 • پنجشنبه 
 • 09:00 - 13:00 
 • 09:00 - 13:00 
 • 09:00 - 13:00 
 • 16:00 - 20:00 
 • تبریز بیمارستان بهبود 
 • تبریز بیمارستان بهبود 
 • تبریز بیمارستان بهبود 
 • تبریز بیمارستان بهبود 
X