دکتر ناصر مویدنیا

درباره پزشک

تحصیلات:

سال درجه دانشگاه
فوق تخصص ریه

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
 • شنبه 
 • یکشنبه 
 • دوشنبه 
 • چهارشنبه 
 • پنجشنبه 
 • 18:30 - 20:00 
 • 18:30 - 20:00 
 • 18:30 - 20:00 
 • 18:30 - 20:00 
 • 18:30 - 20:00 
 • تبریز بیمارستان بهبود 
 • تبریز بیمارستان بهبود 
 • تبریز بیمارستان بهبود 
 • تبریز بیمارستان بهبود 
 • تبریز بیمارستان بهبود 
X