دکتر محمدرضا موسی پور

درباره پزشک

تحصیلات:

سال درجه دانشگاه
پزشکی متخصص داخلی

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
 • شنبه 
 • یکشنبه 
 • دوشنبه 
 • سه شنبه 
 • چهارشنبه 
 • پنجشنبه 
 • 10:30 - 13:00 
 • 16:00 - 21:00 
 • 10:30 - 13:00 
 • 16:00 - 21:00 
 • 10:30 - 13:00 
 • 16:00 - 21:00 
 • 10:30 - 13:00 
 • 16:00 - 21:00 
 • 10:30 - 13:00 
 • 16:00 - 21:00 
 • 10:30 - 13:00 
 • 16:00 - 21:00 
 • بیمارستان بهبود تبریز 
 • بیمارستان بهبود تبریز 
 • بیمارستان بهبود تبریز 
 • بیمارستان بهبود تبریز 
 • بیمارستان بهبود تبریز 
 • بیمارستان بهبود تبریز 
 • بیمارستان بهبود تبریز 
 • بیمارستان بهبود تبریز 
 • بیمارستان بهبود تبریز 
 • بیمارستان بهبود تبریز 
 • بیمارستان بهبود تبریز 
 • بیمارستان بهبود تبریز 
X