دکتر محمدرضا فروزان

درباره پزشک

تحصیلات:

سال درجه دانشگاه
پزشک عمومی

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
  • سه شنبه 
  • پنجشنبه 
  • 14:00 - 07:30 
  • 14:00 - 19:30 
  • 14:00 - 07:30 
  • تبریز بیمارستان بهبود 
  • تبریز بیمارستان بهبود 
  • تبریز بیمارستان بهبود 
X