دکتر شمس الدین حسینعلیزاده

درباره پزشک

تحصیلات:

سال درجه دانشگاه
پزشک عمومی

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
  • شنبه 
  • دوشنبه 
  • پنجشنبه 
  • 19:30 - 00:00 
  • 14:00 - 19:30 
  • 07:30 - 14:00 
  • تبریز بیمارستان بهبود 
  • تبریز بیمارستان بهبود 
  • تبریز بیمارستان بهبود 
X