دکتر شلاله موسوی کیا

درباره پزشک

تحصیلات:

سال درجه دانشگاه
متخصص زنان زایمان و نازایی

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
 • شنبه 
 • دوشنبه 
 • چهارشنبه 
 • پنجشنبه 
 • 20:30 - 22:00 
 • 20:30 - 22:00 
 • 20:30 - 22:00 
 • 16:00 - 17:30 
 • تبریز بیمارستان بهبود 
 • تبریز بیمارستان بهبود 
 • تبریز بیمارستان بهبود 
 • تبریز بیمارستان بهبود 
X