دکتر ساسان گنجعلی بیگ

درباره پزشک

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
 • شنبه 
 • یکشنبه 
 • دوشنبه 
 • سه شنبه 
 • چهارشنبه 
 • پنجشنبه 
 • 09:00 - 21:00 
 • 09:00 - 21:00 
 • 09:00 - 21:00 
 • 09:00 - 21:00 
 • 09:00 - 21:00 
 • 09:00 - 15:00 
 • تبریز بیمارستان بهبود 
 • تبریز بیمارستان بهبود 
 • تبریز بیمارستان بهبود 
 • تبریز بیمارستان بهبود 
 • تبریز بیمارستان بهبود 
 • تبریز بیمارستان بهبود 
X