دکتر تورج روستا

درباره پزشک

تحصیلات:

سال درجه دانشگاه
پزشکی متخصص داخلی

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
 • شنبه 
 • یکشنبه 
 • دوشنبه 
 • سه شنبه 
 • چهارشنبه 
 • پنجشنبه 
 • جمعه 
 • 20:00 - 00:00 
 • 20:00 - 00:00 
 • 20:00 - 00:00 
 • 20:00 - 00:00 
 • 20:00 - 00:00 
 • 20:00 - 00:00 
 • 19:00 - 00:00 
 • تبریز بیمارستان بهبود 
 • تبریز بیمارستان بهبود 
 • تبریز بیمارستان بهبود 
 • تبریز بیمارستان بهبود 
 • تبریز بیمارستان بهبود 
 • تبریز بیمارستان بهبود 
 • تبریز بیمارستان بهبود 
X