دکتر بهناز نجف نژاد

درباره پزشک

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
  • شنبه 
  • سه شنبه 
  • 10:00 - 12:00 
  • 10:00 - 12:00 
  • تبریز بیمارستان بهبود 
  • تبریز بیمارستان بهبود 
X