دکتر امیررضا صدقی

درباره پزشک

تحصیلات:

سال درجه دانشگاه
پزشک عمومی

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
 • دوشنبه 
 • چهارشنبه 
 • جمعه 
 • 14:00 - 19:30 
 • 19:30 - 07:30 
 • 14:00 - 22:00 
 • 14:00 - 19:30 
 • تبریز بیمارستان بهبود 
 • تبریز بیمارستان بهبود 
 • تبریز بیمارستان بهبود 
 • تبریز بیمارستان بهبود 
X