خانم ندا یوشاری

درباره پزشک

تحصیلات:

سال درجه دانشگاه
کارشناسی تغذیه

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
 • شنبه 
 • یکشنبه 
 • دوشنبه 
 • سه شنبه 
 • چهارشنبه 
 • پنجشنبه 
 • 10:00 - 14:00 
 • 17:00 - 20:00 
 • 10:00 - 14:00 
 • 17:00 - 20:00 
 • 10:00 - 13:00 
 • 10:00 - 14:00 
 • 17:00 - 20:00 
 • 10:00 - 13:00 
 • 10:00 - 14:00 
 • 17:00 - 19:00 
 • تبریز بیمارستان بهبود 
 • تبریز بیمارستان بهبود 
 • تبریز بیمارستان بهبود 
 • تبریز بیمارستان بهبود 
 • تبریز بیمارستان بهبود 
 • تبریز بیمارستان بهبود 
 • تبریز بیمارستان بهبود 
 • تبریز بیمارستان بهبود 
 • تبریز بیمارستان بهبود 
 • تبریز بیمارستان بهبود 
X