خانم سعیده بی باک

درباره پزشک

تحصیلات:

سال درجه دانشگاه
پزشکی تخصصی شنوایی سنجی

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
 • شنبه 
 • یکشنبه 
 • دوشنبه 
 • سه شنبه 
 • چهارشنبه 
 • پنجشنبه 
 • 10:30 - 13:30 
 • 10:30 - 13:30 
 • 10:30 - 13:30 
 • 10:30 - 13:30 
 • 10:30 - 13:30 
 • 10:30 - 13:30 
 • تبریز بیمارستان بهبود 
 • تبریز بیمارستان بهبود 
 • تبریز بیمارستان بهبود 
 • تبریز بیمارستان بهبود 
 • تبریز بیمارستان بهبود 
 • تبریز بیمارستان بهبود 
X