برنامه ویزیت پزشکان

جدول زمانی ویزیت پزشکان بر اساس درمانگاه ها

درمانگاه داخلی

ساعت
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
۰۰:۰۰
۰۷:۳۰
۱۳:۰۰ - ۰۷:۳۰
دکتر علی زادایمانی
۱۳:۰۰ - ۰۷:۳۰
دکتر علی زادایمانی
۱۳:۰۰ - ۰۷:۳۰
دکتر علی زادایمانی
۱۳:۰۰ - ۰۷:۳۰
دکتر علی زادایمانی
۱۳:۰۰ - ۰۷:۳۰
دکتر علی زادایمانی
۱۳:۰۰ - ۰۷:۳۰
دکتر علی زادایمانی
۱۰:۳۰
۱۳:۰۰ - ۱۰:۳۰
دکتر محمدرضا موسی پور
۱۳:۰۰ - ۱۰:۳۰
دکتر محمدرضا موسی پور
۱۳:۰۰ - ۱۰:۳۰
دکتر محمدرضا موسی پور
۱۳:۰۰ - ۱۰:۳۰
دکتر محمدرضا موسی پور
۱۳:۰۰ - ۱۰:۳۰
دکتر محمدرضا موسی پور
۱۳:۰۰ - ۱۰:۳۰
دکتر محمدرضا موسی پور
۱۱:۰۰
۱۴:۰۰ - ۱۱:۰۰
دکتر علی زادایمانی
۱۵:۰۰
۲۱:۰۰ - ۱۵:۰۰
دکتر علی زادایمانی
۲۱:۰۰ - ۱۵:۰۰
دکتر علی زادایمانی
۲۱:۰۰ - ۱۵:۰۰
دکتر علی زادایمانی
۲۱:۰۰ - ۱۵:۰۰
دکتر علی زادایمانی
۲۱:۰۰ - ۱۵:۰۰
دکتر علی زادایمانی
۱۶:۰۰
۲۱:۰۰ - ۱۶:۰۰
دکتر محمدرضا موسی پور
۲۱:۰۰ - ۱۶:۰۰
دکتر محمدرضا موسی پور
۲۱:۰۰ - ۱۶:۰۰
دکتر محمدرضا موسی پور
۲۱:۰۰ - ۱۶:۰۰
دکتر محمدرضا موسی پور
۲۱:۰۰ - ۱۶:۰۰
دکتر محمدرضا موسی پور
۲۱:۰۰ - ۱۶:۰۰
دکتر محمدرضا موسی پور
۱۹:۰۰
۰۰:۰۰ - ۱۹:۰۰
دکتر تورج روستا
۲۰:۰۰
۰۰:۰۰ - ۲۰:۰۰
دکتر تورج روستا
۰۰:۰۰ - ۲۰:۰۰
دکتر تورج روستا
۰۰:۰۰ - ۲۰:۰۰
دکتر تورج روستا
۰۰:۰۰ - ۲۰:۰۰
دکتر تورج روستا
۰۰:۰۰ - ۲۰:۰۰
دکتر تورج روستا
۰۰:۰۰ - ۲۰:۰۰
دکتر تورج روستا

درمانگاه کلیه و مجاری ادراری

ساعت
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
۰۰:۰۰
۰۹:۰۰
۱۳:۰۰ - ۰۹:۰۰
دکتر عباس مختارخانی
۱۳:۰۰ - ۰۹:۰۰
دکتر عباس مختارخانی
۱۰:۰۰
۱۳:۰۰ - ۱۰:۰۰
دکتر صمد محمودی رشید
۱۳:۰۰ - ۱۰:۰۰
دکتر صمد محمودی رشید
۱۲:۰۰ - ۱۰:۰۰
دکتر نادر عزتی
۱۳:۰۰ - ۱۰:۰۰
دکتر صمد محمودی رشید
۱۱:۰۰
۱۳:۰۰ - ۱۱:۰۰
دکتر داود نوری زاده
۱۲:۰۰
۱۳:۰۰ - ۱۲:۰۰
دکتر محمدعلی اصل منادی
۱۸:۰۰
۲۰:۰۰ - ۱۸:۰۰
دکتر صمد محمودی رشید
۲۰:۰۰ - ۱۸:۰۰
دکتر صمد محمودی رشید
۲۰:۰۰ - ۱۸:۰۰
دکتر صمد محمودی رشید

درمانگاه زنان زایمان

ساعت
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
۰۰:۰۰
۰۸:۰۰
۱۰:۰۰ - ۰۸:۰۰
دکتر فرحناز ریحانی فر
۱۰:۰۰ - ۰۸:۰۰
دکتر کبری محمدی
۱۰:۰۰ - ۰۸:۰۰
دکتر مهناز دهدیلانی
۱۰:۰۰ - ۰۸:۰۰
دکتر فرحناز ریحانی فر
۱۰:۰۰ - ۰۸:۰۰
دکتر مستانه وثوق تهرانی
۱۰:۰۰
۱۲:۰۰ - ۱۰:۰۰
دکتر بتول نصیراوغلی
۱۲:۰۰ - ۱۰:۰۰
دکتر بهناز نجف نژاد
۱۲:۰۰ - ۱۰:۰۰
دکتر ناهید بی همتا
team

خانم دکتر مرجان امینی

نمایش پروفایل
۱۳:۰۰ - ۱۰:۰۰
خانم دکتر مرجان امینی
۱۱:۰۰ - ۱۰:۰۰
دکتر مرضیه تقی زاده
۱۱:۰۰ - ۱۰:۰۰
دکتر مرضیه تقی زاده
۱۲:۰۰ - ۱۰:۰۰
دکتر بهناز نجف نژاد
team

خانم دکتر مرجان امینی

نمایش پروفایل
۱۳:۰۰ - ۱۰:۰۰
خانم دکتر مرجان امینی
۱۲:۰۰ - ۱۰:۰۰
دکتر نگار یحیی زاده
team

خانم دکتر مرجان امینی

نمایش پروفایل
۱۳:۰۰ - ۱۰:۰۰
خانم دکتر مرجان امینی
۱۰:۳۰
۱۱:۳۰ - ۱۰:۳۰
دکتر میترا نظریان
۱۲:۰۰
۱۳:۰۰ - ۱۲:۰۰
دکتر لیلا شباهنگ
۱۴:۰۰ - ۱۲:۰۰
دکتر فرحناز ریحانی فر
۱۳:۰۰ - ۱۲:۰۰
دکتر لیلا شباهنگ
۱۴:۰۰ - ۱۲:۰۰
دکتر بتول نصیراوغلی
۱۴:۰۰ - ۱۲:۰۰
دکتر ناهید بی همتا
۱۲:۳۰
۱۳:۳۰ - ۱۲:۳۰
دکتر میترا نظریان
۱۵:۳۰
۱۷:۰۰ - ۱۵:۳۰
دکتر مهناز دهدیلانی
۱۶:۰۰
۱۸:۰۰ - ۱۶:۰۰
دکتر مهناز دهدیلانی
۱۸:۰۰ - ۱۶:۰۰
دکتر مستانه وثوق تهرانی
۱۷:۳۰ - ۱۶:۰۰
دکتر شلاله موسوی کیا
۱۷:۰۰
۱۸:۰۰ - ۱۷:۰۰
دکتر پریسا حبیب اله زاده
۱۸:۰۰ - ۱۷:۰۰
دکتر پریسا حبیب اله زاده
۱۸:۰۰
۲۰:۰۰ - ۱۸:۰۰
دکتر بتول نصیراوغلی
۲۰:۰۰ - ۱۸:۰۰
دکتر معصومه بامداد
۱۹:۰۰
۲۰:۰۰ - ۱۹:۰۰
دکتر کبری محمدی
۲۰:۰۰ - ۱۹:۰۰
دکتر کبری محمدی
۲۰:۰۰ - ۱۹:۰۰
دکتر میترا نظریان
۲۰:۰۰ - ۱۹:۰۰
دکتر لیلا شباهنگ
۲۰:۳۰
۲۲:۰۰ - ۲۰:۳۰
دکتر شلاله موسوی کیا
۲۲:۰۰ - ۲۰:۳۰
دکتر شلاله موسوی کیا
۲۲:۰۰ - ۲۰:۳۰
دکتر شلاله موسوی کیا

درمانگاه جراحی عمومی

ساعت
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
۰۰:۰۰
۰۹:۰۰
۱۴:۰۰ - ۰۹:۰۰
دکتر محمدرضا گلگون
۱۳:۰۰ - ۰۹:۰۰
دکتر علی ولیزاده
۱۳:۰۰ - ۰۹:۰۰
دکتر حسین چرندآبی
۱۵:۰۰ - ۰۹:۰۰
دکتر حمدالله علیپور
۱۳:۰۰ - ۰۹:۰۰
دکتر کامران ظفردوست
۱۶:۰۰
۲۰:۰۰ - ۱۶:۰۰
دکتر حسین چرندآبی
۲۰:۰۰ - ۱۶:۰۰
دکتر علی ولیزاده
۲۰:۰۰ - ۱۶:۰۰
دکتر حمدالله علیپور
۲۰:۰۰ - ۱۶:۰۰
دکتر کامران ظفردوست
۱۶:۳۰
۱۸:۳۰ - ۱۶:۳۰
دکتر کریم شهرآرا
۱۷:۰۰
۱۹:۰۰ - ۱۷:۰۰
دکتر کریم شهرآرا
۱۹:۰۰ - ۱۷:۰۰
دکتر کریم شهرآرا
۱۹:۰۰ - ۱۷:۰۰
دکتر کریم شهرآرا
۲۰:۰۰ - ۱۷:۰۰
دکتر محمدرضا گلگون
۱۹:۰۰ - ۱۷:۰۰
دکتر کریم شهرآرا
۱۹:۰۰ - ۱۷:۰۰
دکتر کریم شهرآرا

درمانگاه ارتوپدی

ساعت
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
۰۰:۰۰
۰۹:۰۰
۱۳:۰۰ - ۰۹:۰۰
دکتر فرهاد مکاری
۱۳:۰۰ - ۰۹:۰۰
دکتر فرهاد مکاری
۱۳:۰۰ - ۰۹:۰۰
دکتر فرهاد مکاری
۱۳:۰۰ - ۰۹:۰۰
دکتر فرهاد مکاری
۱۳:۰۰ - ۰۹:۰۰
دکتر فرهاد مکاری
۱۳:۰۰ - ۰۹:۰۰
دکتر فرهاد مکاری
۱۵:۳۰
۱۷:۳۰ - ۱۵:۳۰
دکتر فرشید طاووسی
۱۶:۰۰
۱۹:۰۰ - ۱۶:۰۰
دکتر فرهاد مکاری
۱۹:۰۰ - ۱۶:۰۰
دکتر فرهاد مکاری
۱۷:۰۰
۲۲:۰۰ - ۱۷:۰۰
دکتر فرشید طاووسی
۱۸:۰۰
۲۰:۰۰ - ۱۸:۰۰
دکتر عزیز نوری
۲۰:۰۰ - ۱۸:۰۰
دکتر عزیز نوری
۲۰:۰۰ - ۱۸:۰۰
دکتر عزیز نوری
۲۰:۰۰
۲۲:۰۰ - ۲۰:۰۰
دکتر احسان قویدل
۲۲:۰۰ - ۲۰:۰۰
دکتر فرشید طاووسی
۲۲:۰۰ - ۲۰:۰۰
دکتر احسان قویدل
۲۲:۰۰ - ۲۰:۰۰
دکتر فرشید طاووسی
۲۲:۰۰ - ۲۰:۰۰
دکتر احسان قویدل

درمانگاه پوست و مو و زیبایی

ساعت
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
۰۰:۰۰
۱۰:۳۰
۱۲:۳۰ - ۱۰:۳۰
دکتر سیدعلی چهراقی
۱۲:۳۰ - ۱۰:۳۰
دکتر سیدعلی چهراقی
۱۲:۳۰ - ۱۰:۳۰
دکتر سیدعلی چهراقی
۱۳:۰۰
۱۴:۰۰ - ۱۳:۰۰
دکتر محمد فخرزاده
۱۴:۰۰ - ۱۳:۰۰
دکتر محمد فخرزاده
۱۴:۰۰ - ۱۳:۰۰
دکتر محمد فخرزاده
۱۹:۰۰
۲۰:۰۰ - ۱۹:۰۰
دکتر رحیم اصغری آذر
۲۰:۰۰ - ۱۹:۰۰
دکتر رحیم اصغری آذر

درمانگاه جراحی فک و صورت

ساعت
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
۰۰:۰۰
۱۷:۰۰
۱۹:۰۰ - ۱۷:۰۰
دکتر علیرضا صدیقی

درمانگاه مغز اعصاب و ستون فقرات

ساعت
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
۰۰:۰۰
۱۰:۰۰
۱۳:۰۰ - ۱۰:۰۰
دکتر الهام مهدیزاده فر
۱۲:۰۰ - ۱۰:۰۰
دکتر ایوب امیدی
۱۳:۰۰ - ۱۰:۰۰
دکتر الهام مهدیزاده فر
۱۲:۰۰ - ۱۰:۰۰
دکتر ایوب امیدی
۱۲:۰۰ - ۱۰:۰۰
دکتر ایوب امیدی
۱۷:۰۰
۲۰:۰۰ - ۱۷:۰۰
دکتر علیرضا ولایی اسکویی
۲۰:۰۰ - ۱۷:۰۰
دکتر علیرضا ولایی اسکویی
۲۰:۰۰ - ۱۷:۰۰
دکتر علیرضا ولایی اسکویی
۱۷:۳۰
۱۹:۰۰ - ۱۷:۳۰
دکتر ایوب امیدی
۱۹:۰۰
۲۱:۰۰ - ۱۹:۰۰
دکتر ابوالفضل حاتمی
۲۱:۰۰ - ۱۹:۰۰
دکتر ابوالفضل حاتمی

درمانگاه قلب و عروق

ساعت
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
۰۰:۰۰
۱۰:۰۰
۱۳:۰۰ - ۱۰:۰۰
دکتر شهرام رفیع زاده
۱۴:۰۰ - ۱۰:۰۰
دکتر آیت آیت مهر
۱۳:۰۰ - ۱۰:۰۰
دکتر شهرام رفیع زاده
۱۴:۰۰ - ۱۰:۰۰
دکتر آیت آیت مهر
۱۳:۰۰ - ۱۰:۰۰
دکتر شهرام رفیع زاده
۱۵:۰۰ - ۱۰:۰۰
دکتر آیت آیت مهر
۱۷:۰۰
۲۰:۰۰ - ۱۷:۰۰
دکتر آیت آیت مهر
۲۰:۰۰ - ۱۷:۰۰
دکتر آیت آیت مهر
۲۰:۰۰ - ۱۷:۰۰
دکتر آیت آیت مهر
۲۰:۰۰ - ۱۷:۰۰
دکتر آیت آیت مهر
۲۰:۰۰ - ۱۷:۰۰
دکتر آیت آیت مهر
۱۷:۳۰
۱۹:۰۰ - ۱۷:۳۰
دکتر شهرام رفیع زاده

درمانگاه فوق تخصصی غدد

ساعت
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
۰۰:۰۰
۰۹:۰۰
۱۰:۳۰ - ۰۹:۰۰
دکتر جواد کیانی
۱۰:۳۰ - ۰۹:۰۰
دکتر جواد کیانی
۱۰:۳۰ - ۰۹:۰۰
دکتر جواد کیانی
۱۰:۳۰ - ۰۹:۰۰
دکتر جواد کیانی
۱۰:۳۰ - ۰۹:۰۰
دکتر جواد کیانی
۱۱:۰۰
team

دکتر زین العابدین نورچشمه

نمایش پروفایل
۱۳:۰۰ - ۱۱:۰۰
دکتر زین العابدین نورچشمه
۱۲:۰۰
۱۳:۳۰ - ۱۲:۰۰
دکتر ولی احمدی
۱۳:۳۰ - ۱۲:۰۰
دکتر ولی احمدی
۱۳:۳۰ - ۱۲:۰۰
دکتر ولی احمدی
۱۳:۳۰ - ۱۲:۰۰
دکتر ولی احمدی
۱۷:۰۰
team

دکتر زین العابدین نورچشمه

نمایش پروفایل
۱۹:۰۰ - ۱۷:۰۰
دکتر زین العابدین نورچشمه
team

دکتر زین العابدین نورچشمه

نمایش پروفایل
۱۹:۰۰ - ۱۷:۰۰
دکتر زین العابدین نورچشمه

درمانگاه فوق تخصصی ریه

ساعت
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
۰۰:۰۰
۱۲:۰۰
۱۴:۰۰ - ۱۲:۰۰
دکتر سیدرسول حسینی
۱۴:۰۰ - ۱۲:۰۰
دکتر سیدرسول حسینی
۱۸:۳۰
۲۰:۰۰ - ۱۸:۳۰
دکتر ناصر مویدنیا
۲۰:۰۰ - ۱۸:۳۰
دکتر ناصر مویدنیا
۲۰:۰۰ - ۱۸:۳۰
دکتر ناصر مویدنیا
۲۰:۰۰ - ۱۸:۳۰
دکتر ناصر مویدنیا
۲۰:۰۰ - ۱۸:۳۰
دکتر ناصر مویدنیا

درمانگاه فوق تخصصی خون و انکولوژی

ساعت
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
۰۰:۰۰
۱۲:۰۰
۱۳:۳۰ - ۱۲:۰۰
دکتر رضا خلیلی دیزجی

درمانگاه فوق تخصصی گوارش و کبد

ساعت
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
۰۰:۰۰
۱۳:۰۰
۱۶:۰۰ - ۱۳:۰۰
دکتر حسن کلاقیچی آذری
۱۶:۰۰
۱۹:۰۰ - ۱۶:۰۰
دکتر حسن کلاقیچی آذری
۱۷:۰۰
۱۹:۰۰ - ۱۷:۰۰
دکتر سیدمحمد صدرکبیر
۱۸:۰۰
۲۰:۰۰ - ۱۸:۰۰
دکتر سیدمحمد صدرکبیر
۲۰:۰۰ - ۱۸:۰۰
دکتر سیدمحمد صدرکبیر

درمانگاه کودکان و نوزادان

ساعت
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
۰۰:۰۰
۱۰:۳۰
۱۳:۰۰ - ۱۰:۳۰
دکتر رضا اکبری
۱۳:۰۰ - ۱۰:۳۰
دکتر رضا اکبری
۱۳:۰۰ - ۱۰:۳۰
دکتر رضا اکبری
۱۳:۰۰ - ۱۰:۳۰
دکتر رضا اکبری
۱۳:۰۰ - ۱۰:۳۰
دکتر رضا اکبری
۱۳:۰۰ - ۱۰:۳۰
دکتر رضا اکبری
۱۷:۰۰
۲۱:۰۰ - ۱۷:۰۰
دکتر نادر لطفعلیزاده
۲۱:۰۰ - ۱۷:۰۰
دکتر نادر لطفعلیزاده
۲۰:۰۰ - ۱۷:۰۰
دکتر شعله رشتچی جباری
۲۱:۰۰ - ۱۷:۰۰
دکتر نادر لطفعلیزاده
۲۱:۰۰ - ۱۷:۰۰
دکتر نادر لطفعلیزاده
۲۰:۰۰ - ۱۷:۰۰
دکتر شعله رشتچی جباری

درمانگاه عفونی

ساعت
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
۰۰:۰۰
۰۹:۰۰
team

دکتر امیدعلی قردشخانی

نمایش پروفایل
۱۴:۰۰ - ۰۹:۰۰
دکتر امیدعلی قردشخانی
team

دکتر امیدعلی قردشخانی

نمایش پروفایل
۱۴:۰۰ - ۰۹:۰۰
دکتر امیدعلی قردشخانی
team

دکتر امیدعلی قردشخانی

نمایش پروفایل
۱۴:۰۰ - ۰۹:۰۰
دکتر امیدعلی قردشخانی
team

دکتر امیدعلی قردشخانی

نمایش پروفایل
۱۴:۰۰ - ۰۹:۰۰
دکتر امیدعلی قردشخانی
team

دکتر امیدعلی قردشخانی

نمایش پروفایل
۱۴:۰۰ - ۰۹:۰۰
دکتر امیدعلی قردشخانی
team

دکتر امیدعلی قردشخانی

نمایش پروفایل
۱۴:۰۰ - ۰۹:۰۰
دکتر امیدعلی قردشخانی

درمانگاه گوش حلق بینی ENT

ساعت
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
۰۰:۰۰
۱۰:۰۰
۱۳:۰۰ - ۱۰:۰۰
دکتر هاشم پویا
۱۳:۰۰ - ۱۰:۰۰
دکتر مجید فهمی
۱۳:۰۰ - ۱۰:۰۰
دکتر هاشم پویا
۱۳:۰۰ - ۱۰:۰۰
دکتر محمدرضا صمدی
۱۱:۰۰
۱۳:۰۰ - ۱۱:۰۰
دکتر مجید فهمی
۱۳:۰۰ - ۱۱:۰۰
دکتر محمدتقی مجیدپور
۱۱:۳۰
۱۲:۳۰ - ۱۱:۳۰
دکتر عباسعلی جودی
۱۶:۳۰
۱۷:۳۰ - ۱۶:۳۰
دکتر عباسعلی جودی
۱۷:۰۰
۲۰:۰۰ - ۱۷:۰۰
دکتر محمدرضا صمدی
۱۸:۰۰
۲۰:۰۰ - ۱۸:۰۰
دکتر منیژه حق بین
۱۹:۰۰ - ۱۸:۰۰
دکتر محمدتقی مجیدپور
۲۰:۰۰ - ۱۸:۰۰
دکتر منیژه حق بین
۱۸:۳۰
۱۹:۳۰ - ۱۸:۳۰
دکتر هاشم پویا
۱۹:۳۰ - ۱۸:۳۰
دکتر هاشم پویا

درمانگاه دندان پزشکی

ساعت
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
۰۰:۰۰
۰۹:۰۰
۲۱:۰۰ - ۰۹:۰۰
دکتر ساسان گنجعلی بیگ
۱۳:۰۰ - ۰۹:۰۰
دکتر نجفی هشترودی
۲۱:۰۰ - ۰۹:۰۰
دکتر ساسان گنجعلی بیگ
۲۱:۰۰ - ۰۹:۰۰
دکتر ساسان گنجعلی بیگ
۱۳:۰۰ - ۰۹:۰۰
دکتر نجفی هشترودی
۲۱:۰۰ - ۰۹:۰۰
دکتر ساسان گنجعلی بیگ
۲۱:۰۰ - ۰۹:۰۰
دکتر ساسان گنجعلی بیگ
۱۳:۰۰ - ۰۹:۰۰
دکتر حامد برزگری
۱۳:۰۰ - ۰۹:۰۰
دکتر نجفی هشترودی
۱۵:۰۰ - ۰۹:۰۰
دکتر ساسان گنجعلی بیگ
۱۰:۰۰
۱۴:۰۰ - ۱۰:۰۰
دکتر وحید ذیجاه
۱۴:۰۰ - ۱۰:۰۰
دکتر وحید ذیجاه
۱۴:۰۰ - ۱۰:۰۰
دکتر وحید ذیجاه
۱۴:۰۰ - ۱۰:۰۰
دکتر وحید ذیجاه
۱۴:۰۰ - ۱۰:۰۰
دکتر وحید ذیجاه
۱۴:۰۰ - ۱۰:۰۰
دکتر وحید ذیجاه
۱۴:۰۰ - ۱۰:۰۰
دکتر وحید ذیجاه
۱۶:۰۰
۰۲:۰۰ - ۱۶:۰۰
دکتر وحید ذیجاه
۰۲:۰۰ - ۱۶:۰۰
دکتر وحید ذیجاه
۰۲:۰۰ - ۱۶:۰۰
دکتر وحید ذیجاه
۰۲:۰۰ - ۱۶:۰۰
دکتر وحید ذیجاه
۰۲:۰۰ - ۱۶:۰۰
دکتر وحید ذیجاه
۰۲:۰۰ - ۱۶:۰۰
دکتر وحید ذیجاه
۲۰:۰۰ - ۱۶:۰۰
دکتر نجفی هشترودی
۰۲:۰۰ - ۱۶:۰۰
دکتر وحید ذیجاه

درمانگاه چشم پزشکی

ساعت
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
۰۰:۰۰
۱۰:۰۰
۱۲:۳۰ - ۱۰:۰۰
دکتر اسماعیل مهران
۱۳:۰۰ - ۱۰:۰۰
دکتر بهزاد غفارلو
۱۲:۰۰ - ۱۰:۰۰
دکتر محمود ناطقی
۱۲:۳۰ - ۱۰:۰۰
دکتر بهزاد غفارلو
۱۲:۰۰ - ۱۰:۰۰
دکتر محمد ولیزاده
۱۲:۳۰ - ۱۰:۰۰
دکتر اسماعیل مهران
۱۷:۰۰
۲۰:۳۰ - ۱۷:۰۰
دکتر اسماعیل مهران
۲۰:۳۰ - ۱۷:۰۰
دکتر اسماعیل مهران
۲۰:۳۰ - ۱۷:۰۰
دکتر اسماعیل مهران
۲۰:۳۰ - ۱۷:۰۰
دکتر اسماعیل مهران
۲۰:۳۰ - ۱۷:۰۰
دکتر اسماعیل مهران
۱۹:۰۰
۲۱:۰۰ - ۱۹:۰۰
دکتر محمود رافتی

درمانگاه عمومی

ساعت
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
۰۰:۰۰
۰۷:۳۰
۱۴:۰۰ - ۰۷:۳۰
دکتر جواد جوادی
۱۴:۰۰ - ۰۷:۳۰
دکتر جواد جوادی
۱۴:۰۰ - ۰۷:۳۰
دکتر جواد جوادی
۱۴:۰۰ - ۰۷:۳۰
دکتر جواد جوادی
۱۴:۰۰ - ۰۷:۳۰
دکتر جواد جوادی
۱۴:۰۰ - ۰۷:۳۰
دکتر شمس الدین حسینعلیزاده
۱۴:۰۰ - ۰۷:۳۰
دکتر سیدسعید متقی
۱۴:۰۰
۱۹:۳۰ - ۱۴:۰۰
دکتر شمس الدین حسینعلیزاده
۱۹:۳۰ - ۱۴:۰۰
دکتر محمدرضا فروزان
۲۲:۰۰ - ۱۴:۰۰
دکتر امیررضا صدقی
۰۷:۳۰ - ۱۴:۰۰
دکتر محمدرضا فروزان
۱۹:۳۰ - ۱۴:۰۰
دکتر امیررضا صدقی
۱۹:۳۰
۰۰:۰۰ - ۱۹:۳۰
دکتر شمس الدین حسینعلیزاده
۰۷:۳۰ - ۱۹:۳۰
دکتر حسین حسین زاده
۰۷:۳۰ - ۱۹:۳۰
دکتر امیررضا صدقی
۰۷:۳۰ - ۱۹:۳۰
دکتر حسین حسین زاده
۰۷:۳۰ - ۱۹:۳۰
دکتر محمد فتح الله زاده

درمانگاه روان پزشک

ساعت
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
۰۰:۰۰
۱۹:۰۰
team

دکتر قربانعلی حسن زاده

نمایش پروفایل
۲۱:۰۰ - ۱۹:۰۰
دکتر قربانعلی حسن زاده
team

دکتر قربانعلی حسن زاده

نمایش پروفایل
۲۱:۰۰ - ۱۹:۰۰
دکتر قربانعلی حسن زاده

درمانگاه جراحی مغز و اعصاب

ساعت
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
۰۰:۰۰
۱۶:۰۰
۱۸:۰۰ - ۱۶:۰۰
دکتر مسیح کوچک زاده
۱۸:۰۰ - ۱۶:۰۰
دکتر مسیح کوچک زاده
۱۸:۰۰
۲۰:۰۰ - ۱۸:۰۰
دکتر علی گوگانیان
۲۰:۰۰ - ۱۸:۰۰
دکتر علی گوگانیان
۲۰:۰۰ - ۱۸:۰۰
دکتر علی گوگانیان
۱۸:۳۰
۲۰:۰۰ - ۱۸:۳۰
دکتر علی گوگانیان
۲۰:۰۰ - ۱۸:۳۰
دکتر علی گوگانیان

درمانگاه تغذیه

ساعت
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
۰۰:۰۰
۰۷:۳۰
۱۵:۰۰ - ۰۷:۳۰
خانم فائزه مهانفر
۱۵:۰۰ - ۰۷:۳۰
خانم فائزه مهانفر
۱۵:۰۰ - ۰۷:۳۰
خانم فائزه مهانفر
۱۵:۰۰ - ۰۷:۳۰
خانم فائزه مهانفر
۱۵:۰۰ - ۰۷:۳۰
خانم فائزه مهانفر
۱۵:۰۰ - ۰۷:۳۰
خانم فائزه مهانفر
۱۰:۰۰
۱۴:۰۰ - ۱۰:۰۰
خانم ندا یوشاری
۱۴:۰۰ - ۱۰:۰۰
خانم ندا یوشاری
۱۳:۰۰ - ۱۰:۰۰
خانم ندا یوشاری
۱۴:۰۰ - ۱۰:۰۰
خانم ندا یوشاری
۱۳:۰۰ - ۱۰:۰۰
خانم ندا یوشاری
۱۴:۰۰ - ۱۰:۰۰
خانم ندا یوشاری
۱۶:۰۰
۲۰:۰۰ - ۱۶:۰۰
دکتر حسین پور
۲۰:۰۰ - ۱۶:۰۰
مهندس ناعمی
۲۰:۰۰ - ۱۶:۰۰
دکتر حسین پور
۲۰:۰۰ - ۱۶:۰۰
مهندس ناعمی
۲۰:۰۰ - ۱۶:۰۰
دکتر حسین پور
۲۰:۰۰ - ۱۶:۰۰
مهندس ناعمی
۱۷:۰۰
۲۰:۰۰ - ۱۷:۰۰
خانم ندا یوشاری
۲۰:۰۰ - ۱۷:۰۰
خانم ندا یوشاری
۲۰:۰۰ - ۱۷:۰۰
خانم ندا یوشاری
۱۹:۰۰ - ۱۷:۰۰
خانم ندا یوشاری
۱۸:۳۰
۲۰:۰۰ - ۱۸:۳۰
خانم سحر زینالی
۲۰:۰۰ - ۱۸:۳۰
خانم سحر زینالی

درمانگاه شنوایی سنجی

ساعت
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
۱۰:۳۰
۱۳:۳۰ - ۱۰:۳۰
خانم سعیده بی باک
۱۳:۳۰ - ۱۰:۳۰
خانم سعیده بی باک
۱۳:۳۰ - ۱۰:۳۰
خانم سعیده بی باک
۱۳:۳۰ - ۱۰:۳۰
خانم سعیده بی باک
۱۳:۳۰ - ۱۰:۳۰
خانم سعیده بی باک
۱۳:۳۰ - ۱۰:۳۰
خانم سعیده بی باک
۱۳:۳۰
۱۶:۰۰ - ۱۳:۳۰
خانم محبی
۱۶:۰۰ - ۱۳:۳۰
خانم محبی
۱۶:۰۰ - ۱۳:۳۰
خانم محبی
۱۶:۰۰ - ۱۳:۳۰
خانم محبی
۱۶:۰۰ - ۱۳:۳۰
خانم محبی
۱۶:۰۰ - ۱۳:۳۰
خانم محبی
۱۶:۰۰
۱۹:۳۰ - ۱۶:۰۰
دکتر کریم قرایشی
۱۹:۳۰ - ۱۶:۰۰
دکتر کریم قرایشی
۱۹:۳۰ - ۱۶:۰۰
دکتر کریم قرایشی
۱۹:۳۰ - ۱۶:۰۰
دکتر کریم قرایشی
۱۹:۳۰ - ۱۶:۰۰
دکتر کریم قرایشی
۱۷:۰۰
۱۹:۰۰ - ۱۷:۰۰
دکتر وحید شیعه زاده

درمانگاه طب ورزش

ساعت
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
۰۰:۰۰
۱۰:۰۰
team

دکتر مرتضی مقیمی اسکوئی

نمایش پروفایل
۱۴:۰۰ - ۱۰:۰۰
دکتر مرتضی مقیمی اسکوئی
team

دکتر مرتضی مقیمی اسکوئی

نمایش پروفایل
۱۴:۰۰ - ۱۰:۰۰
دکتر مرتضی مقیمی اسکوئی
team

دکتر مرتضی مقیمی اسکوئی

نمایش پروفایل
۱۴:۰۰ - ۱۰:۰۰
دکتر مرتضی مقیمی اسکوئی

درمانگاه روانشناسی

ساعت
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
۰۰:۰۰
۱۷:۰۰
team

آقای بهرنگ طیاری کلجاهی

نمایش پروفایل
۲۰:۰۰ - ۱۷:۰۰
آقای بهرنگ طیاری کلجاهی
team

آقای بهرنگ طیاری کلجاهی

نمایش پروفایل
۲۰:۰۰ - ۱۷:۰۰
آقای بهرنگ طیاری کلجاهی
team

آقای بهرنگ طیاری کلجاهی

نمایش پروفایل
۲۰:۰۰ - ۱۷:۰۰
آقای بهرنگ طیاری کلجاهی

درمانگاه معاینات رایگان پستان و بیماری های تناسلی زنان

ساعت
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
۰۰:۰۰
۰۸:۰۰
۱۴:۰۰ - ۰۸:۰۰
خانم فاطمه فرمانی
۱۴:۰۰ - ۰۸:۰۰
خانم منصوره گیلزاد
۱۴:۰۰ - ۰۸:۰۰
خانم فاطمه فرمانی
۱۴:۰۰ - ۰۸:۰۰
خانم منصوره گیلزاد
۱۴:۰۰ - ۰۸:۰۰
خانم فاطمه فرمانی
۱۴:۰۰ - ۰۸:۰۰
خانم منصوره گیلزاد
۱۴:۰۰ - ۰۸:۰۰
خانم فاطمه فرمانی
۱۴:۰۰ - ۰۸:۰۰
خانم منصوره گیلزاد
۱۴:۰۰ - ۰۸:۰۰
خانم فاطمه فرمانی
۱۴:۰۰ - ۰۸:۰۰
خانم منصوره گیلزاد
۱۴:۰۰ - ۰۸:۰۰
خانم فاطمه فرمانی
۱۴:۰۰ - ۰۸:۰۰
خانم منصوره گیلزاد
۱۵:۰۰
۱۹:۰۰ - ۱۵:۰۰
خانم منصوره گیلزاد
۱۹:۰۰ - ۱۵:۰۰
خانم منصوره گیلزاد

درمانگاه پوست و زیبایی

ساعت
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
۰۰:۰۰
۰۸:۰۰
۱۴:۰۰ - ۰۸:۰۰
خانم الهام بایرامی
۱۴:۰۰ - ۰۸:۰۰
خانم الهام بایرامی
۱۴:۰۰ - ۰۸:۰۰
خانم الهام بایرامی
۱۴:۰۰ - ۰۸:۰۰
خانم الهام بایرامی
۱۴:۰۰ - ۰۸:۰۰
خانم الهام بایرامی
۱۴:۰۰ - ۰۸:۰۰
خانم الهام بایرامی

درمانگاه نازایی

ساعت
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
۰۰:۰۰
۱۰:۰۰
team

خانم دکتر مرجان امینی

نمایش پروفایل
۱۳:۰۰ - ۱۰:۰۰
خانم دکتر مرجان امینی
team

خانم دکتر مرجان امینی

نمایش پروفایل
۱۳:۰۰ - ۱۰:۰۰
خانم دکتر مرجان امینی
team

خانم دکتر مرجان امینی

نمایش پروفایل
۱۳:۰۰ - ۱۰:۰۰
خانم دکتر مرجان امینی
X